Mosaik - Ballmer aus Blue Screens

Mosaik - Ballmer aus Blue Screens

Donnerstag, 3. Dezember 2009
Microsoft CEO Steve Ballmer im Mosaik aus Blue Screens, zu finden auf The Secret Diary of Steve Jobs (Fake Steve).Kommentar eingeben:a 8 5 5 c b ☞